Semalt täsirli web çykarmak guralyny hödürleýär

Adamlar web gyrmagyň möhümdigine eýýäm düşünýärler, şonuň üçin oňa gaty zerurlyk bar. Islege görä nagt pul gazanmak maksady bilen köp sanly web gyryş programmalary işlenip düzüldi. Olaryň käbiri ruhdan düşürýän kemçilik ýa-da beýlekisi bar.

Aslynda, käbir kompaniýalar öz işine laýyk gelýän birine büdremezden ozal birnäçe programmany synap görmeli boldular. Ine size maslahat. Web sahypasyny döwmek programma üpjünçiligini ulanmak aňsat bolan “Web Extractor 9.62” -ni synap görüň.

Web Extractor 9.62 bilen, bütin web sahypasyny göçürip almak we ähli mazmuny ýerli gaty diskde saklamak aňsat. Göçürilen saýtlar ulanylyp bilner we gaýtadan ulanylyp bilner, sebäbi olar eýýäm özleri bilen saklanýar. Programmanyň beýleki özüne çekiji aýratynlyklary aşakda ara alnyp maslahatlaşyldy.

Birbada 100 ýüz sahypa çenli çyzyp bilmek

Bu guraldan tapawutlanýan bir zat, onuň netijeliligi. Bir gezekde ýüze çenli web sahypasyny, suratlary, grafikalary we beýleki görnüşli maglumat elementlerini göçürip alyp biler. Şeýle hem, bir wagtyň özünde birnäçe web sahypasyndan faýllary göçürip almak ukyby bar. Diňe maksatly URL-leriňizi sanamaly.

Süzgüç desgasy

Käwagt maksatly web sahypalaryndan diňe käbir mazmun gerek bolup biler. Bu gural size kömek eder, sebäbi web sahypalaryndan diňe zerur mazmuny süzüp biler. Başgaça aýdylanda, Web Extractor 9.62 hem ýokary derejeli takyklygy hödürleýär.

30 günlük synag möhleti

Elbetde, ony satyn almak ýa-da almazlyk barada karar bermek üçin birnäçe günläp synap görmäge rugsat berilýär. Şonuň üçin 30 günlük synag döwri gelýär. Satyn almasaňyz, 30-njy günden soň jogap bermegi bes eder.

Gabat gelmek

Windows operasiýa ulgamynyň birnäçe wersiýasy bilen işleýär. Windows Vista, 2003, 95, XP, Me, 2000, NT we Windows 98-i goldaýar.

Ownuk ululygy Onuň ululygy bary-ýogy 662,62KB. Hat-da 1 MB çenli däl. Şonuň üçin gaty diskiňizde diňe az mukdarda ammar gerek bolar. Bu gaty möhüm, sebäbi adamlar indi ammar enjamlaryny tygşytly ulanýarlar. Has kiçi programmalary makul bilýärler. Bu programmanyň artykmaçlygynyň başga bir sebäbi. Onlaýn tehniki goldaw Ulanylanda, käbir kynçylyklara duçar bolup bilersiňiz. Şonuň üçin programma 24/7 onlaýn tehniki goldaw bilen gelýär. Islendik wagt we islendik gün tehniki goldaw toparyndan kömek sorap bilersiňiz.

Ine, onuň aýratynlyklarynyň gysgaça mazmuny:

  • Birbada 100-den gowrak maglumat elementini gyryp biler
  • Bir gezekde birnäçe web sahypasyny gyryp biler
  • Ulanmak aňsat
  • Ululygy kiçi (662.62KB)
  • Windows 98, NT, 2000, Me, XP, 95, 2003 we Windows Vista-ny goldaýar
  • Onlaýn tehniki goldawy bar

Näme üçin synag döwründen peýdalanyp, duýmak üçin? Bu düýbünden mugt we synag möhletinden soň ony satyn almaga borçly dälsiňiz. Başgaça aýdylanda, synap göreniňiz üçin ýitirjek zadyňyz ýok.

send email